BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

D-902_0080e2.jpg

PROF. RICHARD FUNG

Tổng Giám Đốc Điều

Hành

 

C-902_0066e2.jpg

MR. HARRY YEUNG

Giám Đốc Điều Hành

 

 

F-902_0096e2.jpg

MS. ANNE CHUAH

Giám Đốc Điều Hành

Khu Vực Trung Quốc

 

E-902_0086e2.jpg

MS. GRACE CHIU

Giám Đốc Tài Chính

 

 

 

Franki.jpg

DR. FRANKI LEE

Giám Đốc Phát Triển

kinh doanh và tuân

thủ chất lượng

 

 

 

A-902_0046e2.jpg

MR. WILSON WONG

Giám Đốc Chất

Lượng và Công 

Nghệ Thông Tin

 

 

kclee.jpg

DR. LEE KAM CHUEN

Trợ lý Giám đốc Điều

hành & Tiếp thị Quốc tế

 

 

Eugene copy.jpg

MR. EUGENE HUANG

Trợ lý giám đốc điều

hành khu vực

Phía Nam Trung Quốc

 

 

cktsang.jpg

MR. CK TSANG

Trợ lý Giám đốc Điều

bộ của phận bán hàng

và phát triển kinh doanh

tại Trung Quốc

 

 Frederick Pang.jpg

MR. FREDERICK PANG

Trợ lý Giám đốc

Phát triển Kinh doanh,

Tuân thủ & Pháp lý

 

 

   

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
link